wydrukowane przez https://djursland-anholt.city-map.dk/city/db/411411020006

Warunki handlowe city-map


Almindelige forretningsbetingelser "AFB" for
city-map Internetmarketing Aktieselskab og
de tilsluttede system-partnere
(se alle adresser på www.city-map.dk)
i det følgende kaldet city-map

§1 Kontraktindgåelse

Ordreaftale over de af city-map tilbudte ydelser og systemer forgår ved en gensidig aftale mellem kunde og city-map, pålydende fremstilling, opsætning af en Internet præsentation på city-map, registrering på internettet eller alt efter ordreaftale andre ydelser via city-map.
For modtagelse af ordre optagelse er alle som er autoriserede city-map licenstagere.

§2 Ydelsesomfang

 1. Omfanget af ydelserne af city-map fremgår af AFB for city-map, systembeskrivelse, afbenyt-telsesbetingelser og angivelserne i de enkelte ordreaftaler. Indeholdet af Internetpræsentationen foregives af kunden og meddelte korrekturtryk og bliver bekræftet ved kundens underskrift.
 2. Web-hosting ydelserne af city-map for præsentation på internettet bliver udbragt world-wide efter de tilrådeværende dataoverførselsveje.
 3. City-map forbeholder sig ret til at udvide- ændre og forbedre ydelserne. Såfremt city-map tilbyder gratis ydelser, kan disse til enhver tid og uden forvarsel nedlægges. Erstatnings- eller skadeskrav vedrørende dette forefindes ikke.
 4. City-map forbeholder sig ret til prisændringer af de løbende ydelser. En evt. prisændring, vil dog tidligst ske efter afvikling af et helt kontraktår på den pågældende kontrakt.
 5. Ved lukning af en regional systempartner indtræder city-map AG, Stade i kontrakt videre førelsen og de deraf kontaktlige forpligtigelser over- for kunden.

§3 Kundeforpligtigelser

Kunden er retlig forpligtet til overholdelse af city-maps brugsbetingelser og skal iagttage
a) udleverede password´s hemligholdes.
b) city-map erkendbare mangler eller forstyrrelser påvises øjeblikkeligt.
c) databeskyttelsesregler, ophavs-rettigheder, skal følge indhold af præsentationen og opnåede datär.

§4 Copyright, Ophavsret

 1. Ophavsret opstår automatisk med opsætning af et webprojekt. Til web-projekt hører: de af city-map udviklede tekster, software, billeder, grafik, film, musik og lyd. Ophavsrettighederne kan ikke overdrages til kunden, da det er en personlig rettighed.
 2. Brugsrettigheder (mangfoldiggørelse og udbredelse) for web-projektet, bliver overdraget til kunden i kontraktåret.
 3. Softwaren forbliver også efter kontraktafslutning city-maps ejendom. Uindskrænkede brugsrettigheder for: tekster, billeder, grafik, film, musik og lyd, kan af kunden erhverve for et engangsbeløb på 25% af pågældende kontaktstørrelse under forudsætning af, at samtlige henvisninger (i særdeleshed copyright og meta-henvisninger) på opretsindehaver city-map fjernes.

§5 Opsigelse af aftale/kontrakt

Kontraktforholdet kan skriftligt opsiges af begge parter, ved afslutning af et kontraktår, beregnet fra den i fakturän begyndende aftalestart. Opsigelsen skal være opsigelsesmodtageren i hænde senest 4 uger før den datön, hvor den skal effektiveres fra. Andre opsigelsesfrister kræver en skriftlig bekræftelse fra city-map.

§6 Hæftelsesbegrænsning

 1. Erstatningskrav mod city-map over umuligheder under ordreforhandlinger er udelukket, med mindre der er udvist forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra city-map´s side. Dette gælder opkobling, opfyldning og indretning af city-map sider.
 2. City-map hæfter ikke for, fuldstændighed, rigtighed eller aktualitet af de af kunden udleverede informations materialer. Desuden hæfter city-map ikke for tredje persons retstridende handlinger, under udnyttelse af tilbudte ydelser.
 3. Berøres en skadeslidt på eget resultat, som skyldes fx ledningsudfald på internettet, så indtræder de i den her nævnte bestemmelser og handlinger også for hæftelse fra city-map overfor deres kunde.

§7 Betalingsbetingelser

 1. 1. Det pålydende for løbende og engangs ydelser er forfalden et år forud og skal ifølge regningen betales umiddelbart uden fratræk. De månedlige indbetalinger kan foretages via PBS.
 2. Det pålydende er forfalden efter ordreafvikling og frikobling på internettet. Andre betalingsordninger er kun mulig mod skriftlig aftale.
 3. Deling eller reducering af ydelserne er af kunden ikke berigtiget.

§8 Betalingsforhaling

 1. Er kunden bagud med mere en to måneders betalinger, så er city-map berettiget til at spærre denne indtil fuldstændig betaling har fundet sted. Kunden er i dette tilfælde forpligtiget til at erlægge det samlede pålydende. En genopkobling kan af kunden først forlanges, når det fulde beløb er betalt.
 2. Kommer en kunde med løbende betalinger bagud med to efter sig følgende måneder, kan city-map opsige aftaleforholdet uden yderligere varsel.
 3. City-map forbeholder sig ret til krav om dækning af omkostninger grundet betalingsforsinkelserne.

§9 Brugsrettigheder, Erstatning

 1. Erstatning mod city-map kan kunden kun foretage med ubestridte retskraftige fastsatte påkrav. Kunden kan kun påberåbe sig erstatning for det pågældende beløb i dennes ordre.
 2. Ydelsesforsinkelser på grund af uforstående årsager, der besværlig- eller umuliggør ydelsen, kan ikke ansvarliggøres city-map. Af sådanne årsager kan nævnes strejke, terror, udfald af kommunikationsnet, Gateways og andre udbydere, såvel forstyrrelser i tjenester hos TDC og Tysk Telekom.
 3. Varer et større udfald mere end to uger, er kunden berettiget til kompensation for udfaldsperioden, svarende til den dagsomregnede månedsgebyr. Et større udfald regnes, som når der på internettet ikke kan opkaldes sider fra city-map strukturen.
 4. Skyldes udfaldet tjenester som er udenfor city-map´s indflydelse er kompensationer udelukket.
 5. Skyldes udfaldet en af city-map forårsaget tjeneste, så vil kundens præsentation på nettet blive forlænget i forhold til udfaldstiden ved ordreårets afslutning.

§10 Databeskyttelse

 1. De af city-map udbredte informationer gælder som ikke fortrolig og er frigivet for offentligheden, så længe ikke andet er skriftligt aftalt.
 2. Ordregiveren bliver hermed orienteret om, at city-map opfylder gældende Databeskyttelsesregler, og at de af kunden indgivne informationer, rammer for e-mailtrafik og afvikling af data i digital form for opgaverne, behandles fortroligt, og at videregivelse ikke finder sted.

§11 Slutbestemmelser

 1. Disse almindelige forretningsbetingelser (AFB) tjener som grundlag for alle ordreaftaler med city-map eller city-map systempartner.
 2. Disse forretningsbetingelser gøres gældende ved ordreunderskrivelse af kunden.
 3. En modbekræftelse af bruger, under henvisning til egne forretnings- eller indkøbsbetingelser er hermed afvist.
 4. Aftaler udover de heri nævnte punkter sker kun ved skriftlig aftale.

§12 Retssted

1. Enhver tvist mellem de i ordreaftalen implicerede parter, sker i retsområdet for den aktÜlle systempartner.

Mapy & Plany miast
szukanie

news …
Najnowsze wpisy
 • Nie znaleziono ¿adnych aktualnych wpisów.